CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 150RT/HP GIẢI NHIỆT NGƯNG TỤ QUẠT GIÓ