CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 100RT/HP GIẢI NHIỆT NGƯNG TỤ QUẠT GIÓ