CHILLER WATER / MÁY LÀM LẠNH NƯỚC 25RT/HP GIẢI NHIỆT GIÓ